РОЗПОДІЛ ЗАНЯТЬ НА ТИЖДЕНЬ
Первомайського дошкільного навчального закладу
(ясел-садка) загального типу № 17 «Казка»
Первомайської міської ради Харківської області
на 2020/2021 навчальний рік
Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку (від 1 до 2 років) перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 2 - - -
Логіко-математичний розвиток - - 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків - - 3 4 5
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

*Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

**Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

В ДНЗ №17 проводяться 3 заняття з фізкультури; в опалювальний сезон – 2 заняття з плавання та 2 заняття з фізкультури.

1.Заняття з валеологічного виховання та ОБЖ інтегруються із заняттями ознайомлення із соціумом.

2.В молодших групах одне заняття з розвитку мовлення інтегрується з художньою літературою, в середніх з грамотою (раз на тиждень).

3. В молодших групах та групах раннього віку заняття з ліплення та аплікації проводяться 2 рази на місяць.

Робочий навчальний план

на 2020/2021 навчальний рік

І. Загальні засади

Освітня діяльність у Комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 «Казка» Первомайської міської ради Харківської області (далі – ЗДО №17) у 2021/2022 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад; Статуту КЗ «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 «Казка» загального типу; наказів та інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України.

З огляду на провідні принципи української системи дошкільної освіти, педагогічний колектив ЗДО спрямовує освітній процес на реалізацію державного стандарту дошкільної освіти. Зміст освітнього процесу у ЗДО №17 визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (наказ МОН України від 12.01.2021 року №33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)».

В ЗДО №17 забезпечено виконання нормативно-правової бази щодо планування та організації роботи з дітьми дошкільного віку:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013);

- Лист МОН України «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»;

- Наказ МОН України №1480 від 30.11.2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти»;

- Лист МОН України № 1/9-344 від 07.07.2021 року «Планування роботи закладу дошкільної освіти»;

- Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом МОН України від 16.06.2015 № 641);

- Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у ДНЗ»;

- Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234«Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693);

- Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

- «Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах» (наказ МОН, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059).

- Лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 №1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

- Лист МОН України від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»;

- Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- «Методичні рекомендації щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку в умовах різних форм здобуття обов’язкової дошкільної освіти» (лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 12.12.2012 № 1752);

- Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»;

- Концепції «Нова українська школа» (розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року);

- Лист МОН України від 12.12.19 №1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»;

- Лист МОН України від 25.06.2020 №1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»;

- Лист МОН України від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину».

Робочий навчальний план Первомайського закладу дошкільної освіти №17 на 2021/2022 навчальний рік є нормативним актом, який встановлює перелік освітніх областей і об’єм навчального часу, що відводиться на безпосередню освітню діяльність, виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти.

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку у 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив вбачає у відповідності з основними концептуальним положеннями Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи.

Завдання змістовних ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізується через різні форми організації життєдіяльності дошкільників (відповідно до Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі). В освітньому процесі ЗДО передбачено використання різноманітних форм організації педагогічного процесу, зокрема заняття різних видів і типів, а також індивідуальна робота, пошукові ситуації, спостереження, організовані ігри тощо.

Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» №1/9-666 від 27.09.2010 в закладі буде забезпечено рівні стартові можливості для подальшого успішного шкільного навчання дошкільників та охоплено дошкільною освітою всіх дітей старшого дошкільного віку, шляхом розширення різних форм здобуття дітьми дошкільної освіти (групи з повним перебуванням, короткотривале перебуванням, консультативний пункт).

Управлінська діяльність адміністрації закладу направлена на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою буде здійснюватись відповідно до Листа МОН України від 19.04.2018 №1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти».

З цією метою буде продовжено співробітництво між педагогами ЗДО №17 і вчителями початкових класів ліцею №7 за трьома напрямами:

- інформаційно-просвітницьким;

- методичним;

- практичним.

Одним з пріоритетних напрямів освітньої роботи в закладі є: забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище. Особлива увага приділяється інноваційним засобам оздоровлення дошкільників.

Об’єм освітньої діяльності протягом тижня визначено у відповідності з санітарно-епідеміологічними вимогами до утримання і організації режиму роботи дошкільних закладів. Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується директором.

Мережа дошкільного закладу на 2021/2022 навчальний рік складається з 8 груп, 124 дитини:

- Групи дітей віком від 2 до 3 років - 3 групи, 38 дітей;

- Групи дітей віком від 3 до 4 років - 2 групи, 30 дітей;

- Групи дітей віком від 4 до 5 років - 1 група, 20 дітей;

- Групи дітей віком від 5 до 6 років - 2 групи, 36 дітей.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план на 2021/2022 навчальний рік складено на підставі наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та листа МОН України від 10.08.2021 № 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році.

Освітня діяльність закладу буде спрямована на заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів.

Відповідно до вирішення ключових завдань у 2021/2022 навчальному році програму діяльності закладу буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.

Враховуючи побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу дошкільного закладу, освітня діяльність організовується за фізкультурно-оздоровчим напрямом диференціації навчання.

На підставі наказу відділу освіти Первомайської міської ради від 15.01.2021 №2-0 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти у 2021 році» ЗДО № 17 є базовим закладом за темою: «Управління процесом формування здоров’язбережувальної компетентності учасників навчально-виховного процесу».

Фізкультурно-оздоровча робота здійснюється відповідно до нормативно-законодавчих актів:

1. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;

2. Лист МОН України від 12.12.19 № 1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти»;

3. Лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

II. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ

Об’єм освітньої діяльності протягом тижня визначено у відповідності з санітарно-епідеміологічними вимогами до утримання і організації режиму роботи закладів дошкільної освіти.

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями вихованців.

В структурі робочого навчального плану виконання інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина» (наук. керівник: В.О. Огнев’юк, 2020) у повному обсязі годин, що передбачені гранично допустимим навантаженням на дитину у дошкільних навчальних закладах з використанням видань, рекомендованих для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році.

Інваріантна частина визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечуючи єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей.

В інваріантній частині визначено об’єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Варіативна частина навчального плану сформована з урахуванням направленості функціонуючих в закладі груп дітей дошкільного віку і пріоритетних напрямків діяльності закладу, враховує індивідуальні особливості розвитку дошкільників.

З метою формування у дітей орієнтації на здоровий спосіб життя, досягнення компетентностей за освітнім напрямом Базового компоненту дошкільної освіти «Особистість дитини» в освітній процес включені заняття з основ безпеки життєдіяльності, валеологічного виховання, які інтегруються із заняттями з ознайомлення із соціумом, та забезпечуються Парціальною програмою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. Л.Лохвицька, 2018).

На засадах інтеграції в роботі з дітьми інструктором з фізичного виховання, музичним керівником використовуються наступні парціальні програми:

- «Вітаю, театре! Парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку (авт. Л.Макаренко, 2019);

- «Казкова фізкультура» Парціальна программа з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. М. Єфименко, 2019);

- «Аква-театр» Парціальна програма адаптації дітей раннього та дошкільного віку до водного середовища і навчання плаванню (авт. М. Єфименко, Лит’яков М.В, 2019).

При виборі методик навчання перевага надається розвиваючим методикам, що сприяють формуванню пізнавальної, соціальної сфери дітей. Неперервна освітня діяльність з дошкільниками, в основі якої домінує ігрова діяльність, в залежності від програмового змісту, проводиться фронтально, підгрупами, індивідуально. Планується колективна творча діяльність.

З метою сприяння дотримання соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей у груповому осередку здійснено організацію простору ігрової кімнати у вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку. Організація осередків діяльності дає можливість забезпечити основні види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах, а також індивідуально.

III. СТРУКТУРА 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Дошкільний навчальний заклад працює в режимі 5-ти денного робочого тижня, 9-ти годинного робочого дня.

Режим роботи груп з 07.00 год. до 16.00 год.

Працюють 2 чергові групи: з 07.00 до 17.30 год., з 06.30 до 18.30 годин.

Освітній процес організовано у відповідності з річним планом ЗДО на 2021/2022 навчальний рік.

Навчальний рік у ЗДО починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31травня 2022 року.

З 01 червня по 31серпня - літній оздоровчій період.

Тривалість навчального року

I півріччя 01.09.2021 - 29.12.2021

II півріччя 10.01.2021 - 31.05.2022

Графік канікул:

Осінні – 5 днів, зимові - 10 днів, весняні - 10 днів, літні - 90 днів.

Під час канікул освітня діяльність спрямована на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням із відділом освіти можуть змінюватися структура навчального року та графік канікул.

Організація роботи в літній оздоровчий період здійснюється за Інструктивно-методичними рекомендаціями «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист МОН, молоді та спорту України від 16.03.2012 №1/9-198),«Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист МОН, молоді та спорту України від 28.05.2012 № 1/9-413).

Вересень – адаптаційний період для дітей раннього та молодшого дошкільного віку.

Діагностичний період: (моніторингові дослідження)

13.09.2021 – 24.09.2021

10.01.2022 – 21.01.2022

10.05.2022 – 20.05.2022

Зміст плану освітньої роботи з дітьми систематизовано за освітніми напрямами розвитку дитини, відповідно до освітніх програм та Базового компонента дошкільної освіти.

Відповідно до норм, встановлених гранично допустимим навантаженням на дитину у закладах дошкільної освіти, кількість занять складає:

ранній вік – 1-2 заняття на день загальною тривалістю до 30 хвилин;

молодший дошкільний вік – 2 заняття на день загальною тривалістю до 40 хвилин;

середній дошкільний вік – 2 заняття загальною тривалістю до 45 хвилин, можливе проведення одного заняття в другу половину дня тривалістю до 20 хвилин.

старший дошкільний вік – 2-3 заняття на день загальною тривалістю двох занять – до 60 хвилин, трьох – до 1,5 години.

Перерви між періодами безперервної освітньої діяльності - не менше 10 хвилин.

Освітня діяльність в групах раннього віку та молодших групах планується як в першій так і в другій половині дня, а в середніх та старших групах організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. Здійснюється за блочно-тематичним принципом на засадах інтеграції.

У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не перевищує для дітей:

молодших груп - 15 хвилин,

середніх - 20 хвилин,

старших - 25 хвилин.

Встановлено кількість і тривалість одного заняття:

Рік життя Кільк. занять Тривалість занять Фізпаузи (динамічні перерви) Фізкультурні заняття
Ранній вік (3-й р. життя) 2 10 хвилин 10 хвилин 15 хвилин
Молодший вік (4-й р. життя) 2-3 15 хвилин 10 хвилин 20 хвилин
Середній вік (5-й р. життя) 2-3 20 хвилин 10 хвилин 25 хвилин
Старший вік (6/7-й р. життя) 2 - 3 впродовж 1-1,5 год. щодня 25 хвилин 10 хвилин 30 хвилин

Фізичне виховання дітей у закладі дошкільної освіти складається з:

- ранкової гімнастики;

- занять фізичною культурою;

- рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

- загартування;

- фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями;

- фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. У дні, коли немає занять з фізкультури і плавання, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку у 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив закладу продовжує спрямовувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Організація освітнього процесу на інтегративній основі забезпечує вирішення у 2021/2022 навчальному році таких змістових напрямів роботи:

1. Оптимізувати мовленнєву діяльність дошкільнят в розвивальному середовищі закладу дошкільної освіти.

2. Формувати у дітей ціннісне ставлення до здоров’я засобами здоров’язбережувальних технологій.

3. Продовжувати роботу з розвитку творчої особистості дитини через художньо-продуктивне та театральне образотворення.

4. Сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів з питань виховання здорової дитини.

Якість дошкільної освіти буде забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, педагогів та батьківської громадськості, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

Кiлькiсть переглядiв: 1123

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.