ПРОТОКОЛ № 3
педагогічної ради
«Світ у вимірі математики: компетентнісний підхід до освіти дошкільнят»

від 25.11.2019 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників – 16

Присутні – 15 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Дяченко Н.В., Євсєєва Л.І., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кононова Л.А., Кукушкіна Н.М., Парфьонова В.В., Ринза Л.Є., Савченко Т.В., Тимофєєва Г.М., Ткаченко О.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 1 (Машкіна Т.В.)

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради №1.

2. Довідка за результатами тематичної перевірки «Формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників під час інтегрованих занять».

3. Доповіді за темою педради:

3.1. «Точна наука розвиває творчі задатки».

3.2. «ТРВЗ як засіб розвитку логіко-математичних здібностей дітей».

3.3. «Математичний розвиток дітей у світлі ідей «Школи радості» В.О. Сухомлинського».

3.4. «Досліди в математиці»

4. Про стан підготовки до атестації педагогів ЗДО.

5. Затвердження рішень педагогічної ради.

1. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №1 за 2019/2020 навчальний рік.

Завідувач нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 30.08.2019 року №1 та дала детальний аналіз їх виконання.

ВИРІШИЛИ: всім педагогам взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №1, працювати згідно наданих рекомендацій впродовж 2019/2020 навчального року.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 15; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, яка ознайомила присутніх педагогів з довідкою за результатами тематичної перевірки «Формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників під час інтегрованих занять». Вона звернула увагу педагогів на недоліки, які були виявлені в ході тематичного вивчення, а також ознайомила з рекомендаціями щодо їх усунення та покращення роботи в дошкільному закладі з даного напрямку.

ВИРІШИЛИ: взяти до відома надані рекомендації.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 15; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ:

Ринзу Л.Є., вихователя групи раннього віку №5 «Горобинка», яка виступила з доповіддю на тему «Точна наука розвиває творчі задатки». Вона зауважила, що діти в дошкільному віці прагнуть до творчості. Про це свідчить їхнє бажання не за зразком розв’язувати завдання, а придумувати власні способи використовувати об’єкти довкілля. Точні науки, а саме математика також допомагає формувати та розвивати творчі якості. Сприяють цьому такі математичні завдання, які потребують нестандартних рішень та пошуку декількох способів розв’язання. Лідія Євгенівна надала рекомендації вихователям щодо того, які творчі якості розвивати у своїх вихованців та за допомогою яких саме засобів (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ:

- на заняттях з математики в роботі з дітьми виявляти та розвивати початки творчих якостей – сміливе мислення, ініціативу, фантазію, допитливість тощо;

- використовувати різноманітні методи і прийоми, інноваційні методики, форми роботи для розвитку творчої особистості дошкільника.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: постійно

Волкову О.В.., вихователя старшої групи №7 «Квіточка» з доповіддю на тему «ТРВЗ як засіб розвитку логіко-математичних здібностей дітей». Волкова О.В. підкреслила, що використовуючи елементи ТРВЗ в ігрових і казкових завданнях, педагог спонукає дитину самостійно вибирати тему, матеріал та вид діяльності. За допомогою цієї методики, діти вчаться міркувати, відстоювати власну думку, робити висновки, розглядати проблему з різних точок зору, прислуховуватись до думки інших дітей, педагога (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: відповідно до змісту та методики ТРВЗ, спираючись на провідну діяльність дошкільнят – гру, пропонувати дітям різні види діяльності, різноманітні ігри, вправи, етюди, творчі завдання, логіко-математичні ігри, в яких змодельовані математичні взаємозв’язки і закономірності.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: постійно

З метою підвищення теоретичного рівня та компетентності вихователів опрацювати журнал «Вихователь методист дошкільного закладу» №4/2016 статтю «Інтелектуальний розвиток старших дошкільників у процесі формування елементарних математичних уявлень», «Дошкільне виховання» №12/2017 статтю «Методичні рекомендації батькам щодо логіко-математичного розвитку дітей».

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: до 01.01.2020

Ткаченко О.М.., вихователя ІІ молодшої групи №3 «Барвінок» з доповіддю на тему «Математичний розвиток дітей у світлі ідей «Школи радості» В.О.Сухомлинського». Олена Михайлівна звернула увагу колег на те, що дуже важливо розвивати у кожної дитини обидві розумові сфери: і образну, і логіко-аналітичну; ні в якому разі не допускати однобокості і в той же час уміло скеровувати розумовий розвиток кожної дитини в русло, яке в найбільшій мірі відповідає її природним задаткам – на цьому наголошував В.Сухомлинський (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: використовувати казки В.Сухомлинського, ознайомлення з якими дає значне підґрунтя для розвитку як образного, так і логіко-математичного мислення. А також наочні моделі, плани, схеми, за допомогою яких діти краще засвоюють узагальнені знання, систематизують їх і самостійно використовують у нових ситуаціях

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: постійно

Баканову М.О., вихователя старшої групи №6 «Ромашка», з доповіддю на тему «Досліди в математиці». Баканова М.О. наголосила, що пошуково-дослідна діяльність має такі основні пізнавальні функції як демонстрація зв’язків, недоступних для органів чуття дитини, проникнення в саму суть явищ природи. Кожна дитина знаходить відповіді та пояснення, домагається очевидних результатів, перевіряє знання і можливості. Цей вид діяльності в повному обсязі відповідає розумовим особливостям дитини дошкільного віку. Надала педагогам практичні поради щодо роботи з дошкільнятами за цим напрямом (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: використовувати на заняттях з логіко-математичного розвитку різноманітні досліди для розвитку у дітей мислення, спостережливості, усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків.

Відповідальні: вихователі ЗДО №17

Термін:постійно

ВИСТУПИЛИ: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист, яка підкреслила, що основна мета формування елемен­тарних математичних знань у дітей дошкільного віку полягає в тому, щоб дати їм математичні уявлення і початкові понят­тя, навчити їх найпростіших способів виконання математичних дій, сформувати від­повідні уміння та навички, підготувати до самостійного застосування цих умінь при розв’язанні найрізноманітніших практич­них і пізнавальних завдань, сприяти розви­тку особистості в цілому.

ВИРІШИЛИ: розвивати у дошкіль­ників узагальнені способи розумової діяльності як важливої заса­ди формування у них життєвої компетентності, вміння орієнтуватися в мінливому навколишньому світі, пристосову­ватися до нових умов життя, продуктив­но та гармонійно взаємодіяти з довкіллям.

Відповідальні: вихователі ЗДО №17

Термін: постійно

Голосували: «за» - 15; «проти» - 0

4. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, про стан підготовки до атестації педагогів ЗДО.

Вона зазначила, що педагогам, які атестуються, необхідно підготувати і представити досвід своєї роботи у березні місяці на педагогічній раді №4. Педагогам: Канаєвій Л.Ф., яка буде атестуватися у квітні 2020 року атестаційною комісією ІІ рівня, підготувати презентацію досвіду роботи за обраною науково-методичною темою.

ВИРІШИЛИ:

Педагогам, які атестуються, підготувати презентацію досвіду роботи до наступної педагогічної ради.

Відповідальні: Канаєва Л.Ф., Кукушкіна Н.М.,

Ринза Л.Є., Савченко Т.В.

Термін: до 10.03.2020 року

Голосували: «за» - 15; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: Колованову І.М., завідувача ЗДО, про затвердження рішень педагогічної ради.

ВИРІШИЛИ: затвердити рішення педагогічної ради.

Голосували: «за» - 15; «проти» - 0

ПРОТОКОЛ № 2
педагогічної ради
«Про затвердження списку педагогічних працівників»

від 21.10.2019 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників - 15

Присутні – 14 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Дяченко Н.В., Євсєєва Л.І., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кононова Л.А., Кукушкіна Н.М., Ринза Л.Є., Савченко Т.В., Тимофєєва Г.М., Ткаченко О.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 1 (Машкіна Т.В.)

Порядок денний:

1. Затвердження списку педагогічних працівників, які будуть проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі КВНЗ«Харківська академія неперервної освіти» у 2020році.

СЛУХАЛИ: Колованову І.М., завідувача ЗДО, яка ознайомила присутніх з листом КВНЗ «Харківської академії неперервної освіти» №1025 від 10.10.2019 року «Про замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році».

Вона наголосила, що Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» інформує, що, керуючись ст.18 Закону України «Про освіту» та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 21.08.2019 № 800, зметою задоволення освітніх потреб педагогічних працівників закладів освіти області готується план-графік підвищення кваліфікації керівних кадрів тапедагогічних працівників навчальних закладів області на базі Академії у2020році за різними напрямами і для різних категорій, а саме:

ü на навчання в 2020році на курсах підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів за очно-заочною формою (120 год.);

ü на навчання в 2020році на короткотривалих курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за очною формою (30 год.);

ü на навчання в 2020році на тематичних спецкурсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за очною формою (12, 15, 18 год.).

ВИСТУПИЛИ: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист, яка доповіла, що згідно з перспективним планом проходження курсової перепідготовки, навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів на базі КВНЗ«Харківська академія неперервної освіти» у 2020році повинні пройти:

завідувач ЗДО Колованова І.М. - курси основні 120 год.за напрямом «Завідувачі закладів дошкільної освіти»(стаж роботи більше 5 р),

вихователь Баканова М.О. - курси основні 120 год. за напрямом «Вихователі ЗДО».

УХВАЛИЛИ: з метою підвищення рівня компетентності педагогів закладу, згідно перспективному плану проходження курсової перепідготовки, навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі КВНЗ«Харківська академія неперервної освіти» у 2020році проходять:

завідувач ЗДО Колованова І.М. - курси основні 120 год.за напрямом «Завідувачі закладів дошкільної освіти»(стаж роботи більше 5 р),

вихователь Баканова М.О. - курси основні 120 год. за напрямом «Вихователі ЗДО».

Відповідальні: вихователь-методист Канаєва Л.Ф.,педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020 року

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

ПРОТОКОЛ № 1
педагогічної ради
«Підсумки роботи ЗДО №17 у 2018/2019 навчальному році
та пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 навчальний рік»

від 30.08.2019 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників - 14

Присутні – 12 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Євсєєва Л.І., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кононова Л.А., Кукушкіна Н.М., Ринза Л.Є., Тимофєєва Г.М., Ткаченко О.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 2 (Машкіна Т.В., Савченко Т.В.)

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради №5.

2. Результативність роботи у літній оздоровчий період.

3. Аналіз стану підготовки ЗДО до нового навчального року.

4. Інструктивно–методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» Лист МОН України від 02.07.2019 №1/9-419. Презентаційні матеріали методиста Центру громадянського виховання КВНЗ «ХАНО» Капустіної Н.О. щодо роботи ЗДО у 2019/2020 навчальному році.

5. Обговорення і затвердження робочого навчального плану, програм та форм написання календарних і перспективних планів роботи, за якими буде працювати ЗДО впродовж 2019/2020 н.р., річного плану роботи та додатків до нього на 2019/2020 н.р..

6. Ознайомлення з перспективним планом атестації та проходження курсової перепідготовки.

7. Організація роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО. Організаційні питання щодо початку нового навчального року.

8. Презентація новинок методичної літератури і посібників.

1. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №5 за 2018/2019 навчальний рік та окреслила пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 навчальний рік. Завідувач нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 27.05.2019 №5, дала детальний аналіз їх виконання. Впродовж літнього оздоровчого періоду пріоритетом діяльності дошкільного закладу була фізкультурно-оздоровча та загартовуюча спрямованість роботи з вихованцями; створення сприятливих умов для літнього відпочинку, активізація індивідуальної роботи з дітьми. Всі пункти рішення виконані.

У 2019/2020навчальному році методичну роботу закладу дошкільної освіти № 17 буде спрямовано на:

-упровадження Державного стандарту дошкільної освіти через реалізацію Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»;

-удосконалення механізмів моніторингу якості освітніх послуг;

-створення умов для охорони та зміцнення здоров`я дітей, запровадження здоров`язбережувальних технологій;

-формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;

-підтримку зв`язків з батьківською громадськістю, забезпечення супроводу соціального патронату родин вихованців.

Педагогічному колективу закладу дошкільної освіти № 17 упродовж 2014-2019 років працювати над науково-методичною темою «Формування та розвиток професійної компетентності педагогів в умовах впровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій».

Підпорядкувати систему методичної роботи виконанню висунутих перед колективом завдань на 2019/2020навчальний рік, а саме:

1. Сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів з питань виховання здорової дитини, її валеологічної освіти; впровадженню в практику роботи нетрадиційних оздоровчих технологій.

2. Продовжувати роботу з формування логіко-математичної компетентності, інтелектуального розвитку дошкільників.

3. Розвиток творчої особистості дитини через художньо-продуктивну діяльність.

ВИРІШИЛИ:

Уважати ЗДО готовим до нового 2019/2020 навчального року та розпочати освітній процес з 02.09.2019 року. Всім вихователям взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №5, працювати згідно наданих рекомендацій.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ:

Кузнєцову Н.С., сестру медичну старшу, про результативність роботи у літній оздоровчий період. Вона зауважила, що заплановані заходи літньої оздоровчої кампанії 2019 року були виконані на достатньому рівні.

Колованову І.М., завідувача ЗДО, яка ознайомила присутніх з наказом від 27.08.2019 №80 «Про результати роботи з оздоровлення дітей в закладі дошкільної освіти №17 в літній оздоровчий період 2019 року».

ВИРІШИЛИ: вважати роботу закладу дошкільної освіти в літній оздоровчий період 2019 року проведеною на належному рівні. Ознайомити батьків на батьківській конференції з підсумками літнього оздоровлення дітей.

Відповідальні: Колованова І.М., завідувач ЗДО,

Кузнєцова Н.С., сестра медична старша

Термін: вересень 2019

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про аналіз стану підготовки ЗДО до нового навчального року. Іраїда Миколаївна повідомила, що на виконання наказу Первомайського міського відділу освіти від 24.06.2019 № 224 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років», наказу Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 07.05.2019 № 48 «Про підготовку закладу дошкільної освіти до нового 2019/2020 навчального року» адміністрація закладу, педагогічний та батьківський колективи проводили систематичну роботу з підготовки до нового навчального року. Згідно плану роботи Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 «Казка» на 2019/2020 навчальний рік було проведено огляд – конкурс з підготовки усіх вікових груп до нового навчального року, метою якого було облаштування розвивального освітнього простору, наповнення предметно-ігрового розвивального середовища у групах. Усі вікові групи були поповнені навчально-методичною та художньою літературою, посібниками, дидактичними матеріалами. У групових приміщеннях оновлено ігрові осередки та центри діяльності сучасним матеріалом. Проведено передплату на періодичну пресу. Наказ від 27.08.2019 №82 «Про підсумки роботи по підготовці закладу дошкільної освіти №17 до нового 2019/2020 навчального року».

ВИРІШИЛИ: стан підготовки ЗДО до нового навчального року вважати достатнім. Систематично поповнювати, оновлювати ігрові зони, куточки, центри діяльності, стежити за їх наповненням відповідним матеріалом згідно віку дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

4. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф, яка ознайомила педагогічний колектив з інструктивно–методичними рекомендаціями «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» Лист МОН України від 02.07.2019 №1/9-419; презентаційними матеріалами методиста Центру громадянського виховання КВНЗ «ХАНО» Капустіної Н.О. щодо роботи ЗДО у 2019/2020 навчальному році.

УХВАЛИЛИ: педагогам ЗДО планувати свою діяльність впродовж 2019/2020 н.р. згідно інструктивно-методичних рекомендацій та пріоритетних напрямів роботи, продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації завдань наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, Базового компонента дошкільної освіти України.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка ознайомила присутніх із робочим навчальним планом, річним планом роботи закладу дошкільної освіти на 2019/2020 навчальний рік та додатками до нього.

ВИСТУПИЛИ: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист, винесла на обговорення питання щодо форм написання календарних та перспективних планів роботи; затвердження комплексної освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та парціальних освітніх програм, за якими буде працювати заклад упродовж 2019/2020 навчального року.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити робочий навчальний план,

- затвердити річний план роботи дошкільного навчального закладу на 2019/2020 навчальний рік та додатки до нього,

- освітню роботу планувати за блочно-тематичним принципом, модель планування – за режимними моментами,

- затвердити програми, за якими плануватиметься освітній процес, впродовж 2019/2020 н.р., а саме: комплексна програма «Дитина», парціальні програми - «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Казкова фізкультура», «Веселкова музикотерапія», «Україна – моя батьківщина».

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

6. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. та вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., які ознайомили педагогів з перспективними планами атестації і проходження курсової перепідготовки.

УХВАЛИЛИ: з метою підвищення рівня компетентності педагогів закладу, згідно перспективним планам у 2019/2020 навчальному році:

- скласти плани індивідуальної підготовки до атестації та атестувати наступних педагогів – Канаєву Л.Ф., Кукушкіну Н.М., Ринзу Л.Є., Савченко Т.В..

- пройти курси підвищення кваліфікації наступним педагогам – Канаєвій Л.Ф.., Ринзі Л.Є..

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

7. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про організацію роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО. Вона наголосила, що пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників. У нашому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу, що дає змогу забезпечити умови для збереження здоров’я дітей, безпеки їх життєдіяльності та праці дорослих. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності внесено у річний план роботи дошкільного закладу, систематично розглядаються на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах. Впродовж навчального року будуть проведені місячники з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та пожежонебезпечних ситуацій, тижні безпеки життєдіяльності дітей.

ВИРІШИЛИ: посилити роботу в ЗДО з організації охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

8. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., яка запропонувала вихователям ознайомити колег з дидактичними посібниками, методичною літературою, які придбали та виготовили до нового 2019/2020 навчального року.

ВИСТУПИЛИ: вихователі ЗДО.

ВИРІШИЛИ: виготовляти дидактичні ігри, посібники, використовувати нову сучасну навчально-методичну літературу на заняттях та під час режимних моментів з метою підвищення якості освітнього процесу і знань дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

Кiлькiсть переглядiв: 1940

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.