Статут

Комунального закладу "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 “ КАЗКА ”

Первомайської міської ради Харківської області

(Нова редакція)

Загальні положення

1.1. ПЕРВОМАЙСЬКИЙДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ясла-садок) №17 «КАЗКА» (далі – дошкільний заклад, Первомайський ДНЗ №17) ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ засновано на підставі наказу № 922 Первомайського виробничого об`єднання “Хімпром” від 16.11.1989 р. та передано у комунальну власність на підставі рішення виконкому Первомайської міської ради від 30.03.1992 р. № 104.

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ясла-садок) №17 «КАЗКА» ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ перейменований на підставі рішення 1 сесії Первомайської міської ради 8 скликання від 15.12.2020 №21-1/8 «Про зміну найменувань комунальних закладів освіти м. Первомайський» в КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла-садок) №17 «КАЗКА» (далі – заклад, Первомайський ЗДО №17) ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Скорочена назва закладу: Первомайський ЗДО № 17.

1.2. Юридична адреса закладу:

64102 УКРАЇНА,

ХАРКІВСЬКА область

м. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ

6 мікрорайон

т. (05748) 3-31-30

1.3. Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області здійснює фінансування закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (далі – Положення), Базовим компонентом дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами.

Відкриває реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок коштів за надані установою платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків).

1.6. Головною метою ЗДО № 17 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

· виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

· формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

· виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

· здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

· реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

· забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня й обсягу;

· дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.Комплектування закладу дошкільної освіти

2.1. Заклад розрахований на 220 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновіковими, різновіковими з близькою у віці різницею).

2.3. У закладі можуть функціонувати групи загального розвитку, інклюзивні групи, групи короткотривалого перебування, спеціальні, сімейні, прогулянкові, чергові та санаторні групи, групи соціально-педагогічного патронату, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.

2.4.До груп з короткотривалим режимом перебуванням (до 4-х годин) зараховуються діти віком від 2 р.6 м. до 6 (7) років. ). У разі відсутності групи короткотривалого перебування діти, які того потребують, можуть зараховуватись до групи повного режиму перебування.

2.5. Прийом дітей до груп загального розвитку здійснює директор закладу протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка про стан здоров’я дитини, карти профілактичних щеплень ф №063/о, копії свідоцтва про народження. Для зарахування дітей до спеціальних, інклюзивних, санаторних груп додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, висновок лікарсько-консультативної комісії, направлення відділу освіти Первомайської міської ради. За наявності інвалідності дитини подається копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).

2.6.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється з 01 вересня навчального року.

2.6.Наповнюваність груп:

· для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

· для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

· різновікові – до 15 осіб;

· з короткотривалим перебуванням дітей – до 10 осіб;

· в оздоровчий період – до 15 осіб.

· в інклюзивних групах - до 15 осіб (з них не більш трьох дітей з особливими освітніми потребами).

2.7. За дитиною зберігається місце в закладі освіти в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літнього оздоровчого періоду з 01 червня по 31 серпня.

2.8. Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

· за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;

· на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти;

· у разі несплати без поважних причини батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Адміністрація закладу письмово повідомляє батьків, або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.10. Заклад може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують заклади освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.11. Діти, які перебувають в групах короткотривалого перебування чи в групах соціально-педагогічного патронату, беруться на облік у цьому закладі.

3. Режим роботи закладу дошкільної освіти

3.1. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні - субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти складає при 9-годинному режимі роботи:

початок - 7.00.

закінчення - 16.00.

3.3. Щоденний графік роботи груп закладу дошкільної освіти при 9-годинному режимі роботи:

групи дітей від 3 до 6 (7) років - 7.00. - 16.00.

групи дітей від 0 до 3 років - 7.00. - 16.00.

чергові групи:

з 10,5-годинним режимом роботи:

- 16.00. - 17.30.

з 12-годинним режимом роботи:

- 6.30. - 18.30.

4.Організація освітньої діяльності у закладі

4.1.Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період ) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.ЗДО № 17 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

4.3.План роботи на рік ЗДО № 17 схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором.

4.4. Зміст освітнього процесу в закладі визначається освітньою програмою, розробленою на основі Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку, навчання і виховання, затвердженими Міністерством освіти і науки України, затвердженої педагогічною радою закладу.

4.5. У ЗДО № 17 визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6.З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад організовує освітній процес за фізкультурно – оздоровчим пріоритетним напрямом.

4.7. Заклад дошкільної освіти може впроваджувати додаткову освітню діяльність, яка не визначена Базовим компонентом дошкільної освіти, лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, у межах гранично допустимого навантаження дитини з обов’язковим оформленням кошторису, затвердженого начальником відділу освіти.

5. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

5.1. ЗДО №17 забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначеного Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

5.2. Забезпечення продуктами харчування закладу здійснюється торгівельними організаціями на підставі укладання договорів з відділом освіти Первомайської міської ради.

5.3. Кратність харчування дітей залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування дитини у ньому: в групах для дітей раннього віку та дошкільних групах при 9 годинному перебуванні – триразове харчування, для дітей з короткотривалим перебуванням (не більше 4-х годин) харчування не організовується.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.6. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора закладу.

6. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

6.1. Медичне обслуговування дітей у ЗДО №17 здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, що входять до штату закладу і передбачає організацію проведення обов’язкових медичних оглядів, аналіз наявних профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги, організації заходів для госпіталізації (у разі показань) тощо та інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

6.2. Медичний персонал здійснює:

· моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

· організацію проведення медичних оглядів, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінку їх ефективності;

· контроль за фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням;

· контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального та фізичного навантаження;

· медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;

· проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівниками закладу дошкільної освіти.

6.3. Адміністрація ЗДО №17 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення профілактично-оздоровчих заходів.

7. Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є:

· діти дошкільного віку;

· педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, асистенти вихователів, вчитель-логопед, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники та інші спеціалісти;

· помічники вихователів;

· медичні працівники;

· батьки або особи, які їх замінюють;

· асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

· фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

7.2. Дитина в ЗДО№17 має право на:

· безоплатну дошкільну освіту;

· безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

· захист від будь-якої інформації та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

· захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

· здоровий спосіб життя;

· безоплатне медичне обслуговування.

7.3. Батьки дітей ЗДО № 17 або особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

· обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

· захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

· бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами.

7.4. Батьки дітей ЗДО № 17 або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

· сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

· виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

· забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

· поважати гідність дитини;

· виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

· повідомляти працівників закладу про можливу відсутність дитини за сімейними обставинами або з причини хвороби;

· до 20 числа кожного місяця вносити плату за харчування дитини в закладі.

7.5. На посаду педагогічного працівника ЗДО №17 призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність і якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Права та обов’язки педагогічних працівників визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти.

7.8. Педагогічні працівники ЗДО №17 мають право:

· на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

· на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

· проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

· на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

· на захист професійної честі та власної гідності;

· інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники закладу забов’язані:

· виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

· дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

· забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

· брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

· виконувати накази та розпорядження директора;

· інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Працівники закладу дошкільної освіти зобов’язані:

· виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

· дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

· забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

· брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

· виконувати накази та розпорядження директора;

· інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.11. Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством України.

7.12. Працівники закладу проходять обов’язкові періодичні безоплатні медичні огляди.

7.13. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. За успіхи в роботі, досягнення високих результатів у навчанні й вихованні дітей педагогічним працівникам встановлюються різні форми матеріального та морального заохочення.

7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

7.16. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку ЗДО № 17.

8. Управління закладом дошкільної освіти

8.1. Органи управління закладом освіти.

Вищим органом управління закладом освіти є засновник – Первомайська міська рада Харківської області, уповноважена особа засновника - відділ освіти Первомайської міської ради Харківської області, в особі начальника відділу освіти Первомайської міської ради Харківської області, виконавчий орган – директор закладу дошкільної освіти, в межах своєї компетенції.

8.2. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються Законом «Про освіту» та іншими законами України, установчими документами закладу дошкільної освіти.

8.3. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:

· затверджує установчі документи закладу дошкільної освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

· укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором закладу дошкільної освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу дошкільної освіти;

· розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором закладу дошкільної освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу дошкільної освіти;

· затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу дошкільної освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

· здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу дошкільної освіти;

· здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу дошкільної освіти;

· забезпечує створення у закладі дошкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

· здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками визначеними Законом «Про освіту»;

· реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу дошкільної освіти.

8.4. Засновник закладу дошкільної освіти зобов’язаний:

· забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу дошкільної освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

· у разі реорганізації чи ліквідації закладу дошкільної освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

· забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

8.5. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор.

8.6. Директор закладу призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу освіти Первомайської міської радиЛозівського району Харківської області у порядку, встановленому чинним законодавством України. Призначення директора може здійснюватись шляхом укладання з ним строкового договору (контракту) у порядку встановленому законодавством.

8.7. Директор ЗДО № 17:

· відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти державному стандарту – Базового компонента дошкільної освіти;

· здійснює контроль і керівництво діяльністю закладу;

· діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами за погодженням і дорученням відділу освіти Первомайської міської ради Харківської області;

· розпоряджається в установленому порядку майном і коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

· приймає на роботу та звільняє з роботи педагогічних та інших працівників закладу;

· видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, контролює їх виконання;

· керується в своїй діяльності штатним розписом;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

· затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові та робочі інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

· забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

· контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої діяльності, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

· щороку за результатами навчального року звітує про свою діяльність (освітню, методичну, економічну, фінансово-господарську) на загальних зборах (конференції) колективу ЗДО №17.

8.8. Постійно діючим колегіальним органом у ЗДО №17 є педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор. До складу педагогічної ради входять: директор, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Може входити голова батьківського комітету (Ради). Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти, батьки або особи, що їх замінюють.

Педагогічна рада закладу:

· схвалює освітню програму закладу;

· оцінює результативність реалізації та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей закладу в кожній віковій групі;

· розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу в закладі;

· визначає план роботи закладу та затверджує педагогічне навантаження працівників;

· затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

· обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;

· розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників;

· заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

· розглядає інші питання, визначені законодавчими актами освітньої галузі.

Рішення педагогічної ради ЗДО №17 вводяться в дію наказом директора закладу.

8.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік.

8.10. Загальні збори (конференція):

· заслуховують звіт директора з питань статутної діяльності закладу за підсумками навчального року, оцінюють роботу шляхом таємного або відкритого голосування;

· розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;

· затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

8.11. У закладі можуть діяти: органи самоврядування працівників закладу освіти, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

9. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти

9.1. Матеріально-технічна база ЗДО №17 включає земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики та інше.

9.2. Майно ЗДО №17 належить до комунальної власності Первомайської міської ради Лозівського району Харківської області.

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними нормами, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, Примірними переліками матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного обладнання, затверджених Міністерством освіти і науки України.

9.4. ЗДО №17 не має права здійснювати правочин з майном без згоди на те засновника.

10. Фінансово – господарська діяльність закладу дошкільної освіти

10.1. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

10.2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад.

За рішенням Первомайського міського відділу освіти бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію.

10.3. Джерелами фінансування ЗДО №17 можуть бути кошти:

· засновника;

· державного та місцевого бюджетів;

· батьків або осіб, що їх замінюють;

· добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

· інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.4.Штатний розпис ЗДО№17 встановлюється відділом освіти Первомайської міської ради Харківської області на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством фінансів України.

10.5. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази здійснюється засновником за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.6. Адміністрація ЗДО №17 за погодженням із засновником має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно, отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб в порядку, встановленому законодавством України.

10.7. Статистична звітність про діяльність закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

10.8. Адміністрація ЗДО №17 оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік робіт, послуг і товарів, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості.

11. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є інстутиційний аудит, що проводиться один раз на десять років працівниками органів Державної служби якості освіти.

11.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною службою якості освіти України.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється відділом освіти Первомайської міської ради.

12. Реорганізація або ліквідація закладу

12.1. Припинення діяльності закладу дошкільної освіти відбувається шляхом його ліквідації, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Засновника, за рішенням суду.

12.2. У випадку реорганізації закладу дошкільної освіти його права та обов’язки переходять до правонаступника.

12.3. Ліквідація закладу дошкільної освіти здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом.

12.4. Засновник встановлює порядок та визначає терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

12.5.Заклад дошкільної освіти вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

12.6. При реорганізації і ліквідації закладу дошкільної освіти працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.7. При реорганізації і ліквідації закладу дошкільної освіти дітям, які відвідували його, повинна бути забезпечена можливість продовжити здобувати дошкільну освіту відповідно до чинного законодавства.

Міський голова Микола БАКШЕЄВ

Кiлькiсть переглядiв: 740

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.